Η Εργολαβία

(Προσοχή: ακολουθεί πανάθλια καθαρεύσουσα!)

Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην.

Η δε γη ήτο έρημος και υπανάπτυκτος και αι αντικειμενικαί αξίαι αυτής ανύπαρκται.

Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω Τεχνική Μελέτη• και εγένετο Τεχνική Μελέτη. Και είδεν ο Θεός ότι η Τεχνική Μελέτη διέθετε Φενγκ Σούι θετικόν και ενέκρινεν αυτήν.

Και έγινεν εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα πρώτη.

Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω Εργολάβος. Και εποίησεν ο Θεός τον Εργολάβον, ίνα υλοποιήσει την Τεχνικήν Μελέτην κατά τον ορισμένον προϋπολογισμόν και εντός των συμπεφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων.

Και έγινεν εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα δευτέρα.

Και είπεν ο Εργολάβος, ας συναχθώσι τα ύδατα εις τόπον ένα, και ας φανή η ξηρά. Και έγεινεν ούτω. Και εκάλεσεν ο Εργολάβος την ξηράν, Γήπεδον Γκολφ• και είδεν ο Εργολάβος ότι το Γήπεδον Γκολφ διέθετε Φενγκ Σούι θετικόν.

Και έγινεν εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα τρίτη.

Και είπεν ο Εργολάβος, ας βλαστήση το Γήπεδον Γκολφ χλωρόν χόρτον, χόρτον γκαζόν. Και έγινεν ούτω. Και εβλάστησεν το Γήπεδον Γκολφ χλωρόν χόρτον, χόρτον γκαζόν. Και είδεν ο Εργολάβος ότι το χόρτον γκαζόν διέθετε Φενγκ Σούι θετικόν.

Και έγινεν εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα τετάρτη.

Και είπεν ο Εργολάβος, ας γίνωσι Αναπλάσεις Τοπίων και Καλλιτεχνικάς Παρεμβάσεις, μετ’ εκχερσώσεων και μεταφυτεύσεων και απεντομώσεων, και διακεκοσμημένον το Γήπεδον Γκολφ ας διαμορφωθεί. Και έγινεν ούτω. Και είδεν ο Εργολάβος ότι οι Αναπλάσεις και οι Παρεμβάσεις διέθεταν Φενγκ Σούι θετικόν.

Και έγινεν εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα πέμπτη.

Και είπεν ο Εργολάβος, ας γίνωσι Οπές επί του Γηπέδου Γκολφ, ποικίλων βαθμών δυσκολίας, και ας ευρίσκωσιν αυτές επί του πέρατος διαδρομών par 3, par 4, par 5 ή 6. Και έγινεν ούτω. Και είδεν ο Εργολάβος ότι οι Οπές διέθεταν Φενγκ Σούι θετικόν.

Και έγινεν εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα έκτη.

Και είπεν ο Εργολάβος, ας κάμωμεν άνθρωπον γκόλφερ και ας εξουσιάζει επί Γηπέδου Γκολφ μετά ράβδου και σφαιριδίου. Και εποίησεν ο Εργολάβος άνθρωπον γκόλφερ, και ευλόγησεν αυτόν ο Εργολάβος. Και είπεν προς αυτόν ο Εργολάβος, ιδού, σου έδωκα παν Γήπεδον Γκολφ και χόρτον γκαζόν, και πάσα Οπή η οποία είναι επί προσώπου Γηπέδου Γκολφ• αύτες θέλουσι είσθαι εις εσένα στόχος. Και έγεινεν ούτω.

Και είδεν ο Θεός πάση την εργολαβίαν και την κατασκευήν την οποίαν επραγματοποίησεν ο Εργολάβος• και ιδού, διέθετε Φενγκ Σούι λίαν θετικόν.

Και έγινεν εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα εβδόμη.

Και είχε συντετελεσμένο ο Εργολάβος εν τη ημέρα τη εβδόμη το έργο αυτού• και ανεπαύθη την ημέραν την εβδόμην. Και ευλόγησεν ο Θεός την ημέραν την εβδόμην, και ηγίασεν αυτήν• διότι ετηρήθησαν τα χρονοδιαγράμματα άνευ αποκλίσεων από του προϋπολογισμού και παρεδόθη το έργον προ της συμπεφωνημένης ημερομηνίας.

Ο δε οικολόγος ήτο ο φρονιμώτερος πάντων των πολιτικών δυνάμεων• και είπεν ο οικολόγος προς τον άνθρωπον γκόλφερ, Τω όντι συμμετέχεις εις το περιβαλλοντικόν αυτό έγκλημα;

Και είπεν ο άνθρωπος γκόλφερ προς τον οικολόγον, Γήπεδον Γκολφ φιλικόν προς το περιβάλλον, λέγει Κύριος ο Θεός.

Και είπεν ο οικολόγος, Εξεύρει ο Θεός, ότι Γήπεδον Γκολφ υδατοβόρον εστί και όνειρον της μεσαίας τάξης και Φενγκ Σούι αρνητικόν διαθέτει. Το μυστικόν αυτόν εάν μάθητε, θέλουσιν ανοιχθεί οι οφθαλμοί σας, γνωρίζοντες το καλόν και το κακόν.

Και έγινεν εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα ογδόη.

Και εκάλεσε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον γκόλφερ, και είπε προς αυτόν, Τις εφανέρωσε εις σε ότι είσαι περιβαλλοντοκτόνος;

Και είπεν ο άνθρωπος γκόλφερ, Ο οικολόγος με ηπάτησε.

Και είπε Κύριος ο Θεός προς τον οικολόγον, Επικατάρατος να ήσαι μεταξύ πάντων των πολιτικών δυνάμεων• επί ισχνών εκλογικών ποσοστών θέλεις περιπατεί, και χλεύη το όνομά σου θέλει είναι, πάσας τας ημέρας της ζωής σου.

Και έγινεν εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα ενάτη…

(Μπορεί κάποιος να βοηθήσει με την καθαρεύουσα;)

7 σχόλια:

 1. Ανώνυμος28/5/09

  Κάπου μπορείς να κολλήσεις και το χωρισμό των υδάτων: π.χ., και χώρισεν ο Θεός τα ύδατα από της ξηράς, και ώρισε τα ύδατα εις το μέρος του γηπέδου του γκολφ, και η ξηρά η απόλυτος εις το υπόλοιπον της γης μέρος. Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ό,τι πει ο ειδικός επί των υδάτων!
  Οφείλω όμως να σου επισημάνω, κύριε Δύτη, ότι η έκφρασή σου είναι αιρετική. Ο Θεός, ως Πρώτο Κινούν, δε συμμετέχει επί της εργολαβίας. Είναι ο Εργολάβος, ο εκ του Θεού εκπορευόμενος, αυτός που δημιουργεί και ποιεί άμεσα. Διάβασε και κανένα καλό βιβλίο να μάθεις λίγη σωστή θεολογία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος29/5/09

  Δεν το'χα σκεφτεί ότι είμαι και ο ειδικός επί των υδάτων... Μόνο στους νιπτήρες όμως ε, με τη θάλασσα δεν έχω πολύ στενές σχέσεις!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος30/5/09

  Kαι είδε οικολόγος φράγκα πολλά επιχορηγήσεων και έφτιαξε μη εκκλησιαστικές οργανώσεις ίνα εξαγορά των ποσοστών του επι του εργολαβικού δικαι-όματος (και κόμματος)
  Καθότι τι θα ήτο ο θεός δίχως τον διάβολο;
  Ούτε ο θυρωρός του ηλιακού μας συστήματος δεν θα τον ήξερε.

  Και έγινε εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα Μαγιού μου μίσεψες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ευφιές και διάχυτο λεπτού, διαπεραστικού χιούμορ με χαρακτηριστικά θετικό φενγκ σούι... Η καθαρεύουσα με ταξιδεύει στο παρελθόν και ο γιατρός μου έχει απαγορεύσει τα χρονοτάξιδα προς το παρόν. Όπερ δεν δύναμαι να συμπάξω εις στο έργον σου.
  Όμως, γιατί γήπεδο γκολφ κι όχι δάσος προς καταπάτηση / εμπρησμό / ανεξέλεγκτη κτηνοτροφία κλπ κλπ ; Θα μου πεις, Θεός είναι, ό,τι θέλει κάνει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μερσί για τα καλά λόγια. Σκαρώνω κάτι και βάζω ανύποπτα αποσπάσματα κάθε τόσο, να δω τι εντυπώσεις θα δημιουργήσουν.
  Ναι: Θεός είναι, ό,τι θέλει κάνει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αδερφέ, δεν ξέρω τούτο το φεγγάρι
Στης καρδιάς της άδειας τη φυρονεριά
Πούθε τάχει φέρει, πούθε τάχει πάρει
Φωτεινά στην άμμο, χνάρια σαν κεριά.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.